Arboristika

Definícia arboristiky
Odborné znalosti
Technické vybavenie

 Arboristika (angl. arboriculture) je odbor ktorý sa zaoberá starostlivosťou o dreviny vyskytujúcich sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, záhrady, aleje…) od výberu vhodného druhu pre dané stanovište, cez výsadbu a starostlivosť až po výrub.
V skratke je súhrnom znalostí mnohých biologických odborov, vďaka čomu sa jej náplň pohybuje na hrane medzi lesníctvom a okrasným záhradníctvom.

V tomto odbore sa vyžadujú širšie teoretické znalosti biológie, biomechaniky, chémie, ekofyziologie a ekológia drevín pre hlbšie pochopenie technologických postupov nutných pri navrhovaní, realizácii a kontrole pestovateľských opatrení v kontexte ochrany životného prostredia.
Arborista je schopný posúdiť hlavné funkcie drevín a ich porastov, vrátane určenia vplyvu stresov navodených abiotickými a biotickými činiteľmi.
Dokáže navrhnúť a implementovať opatrenia, vedúce k naplneniu cieľov starostlivosti o drevinové vegetácii prostredníctvom diferencovaných biotechnologických postupov, tieto činnosti optimálne technologicky vybaviť.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Skúsený arborista dokáže zvoliť zo strojne technologického riešenia (nožnice, píly, laná, kladky, plošiny, frézy, odvozové kapacity… ) to najprimeranejšie a zorganizovať technologické postupy, aby boli požadované účinky dosiahnuté čo najefektívnejšie najmä s ohľadom na ochranu životného prostredia .

Leave a Comment