Tu by som chcel dať do pozornosti :

–         543  Z Á K O N  z 25. júna 2002  o ochrane prírody a krajiny

–         24  V Y H L Á Š K A  Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

9. januára 2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane

prírody a krajiny.